ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY WIĘCEJ
ogrodyhildegardy.pl
ogrodyhildegardy.pl
Tradycyjne receptury wg. Św. Hildegardy od trzech pokoleń

Reklamacje

PORADNIK PROCESU REKLAMACYJNEGO W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

Niniejszy poradnik przedstawia proces związany ze złożeniem reklamacji na sprzedane w naszym sklepie internetowym towary i informacje jakie z tego tytułu przysługują ci uprawnienia. Poniżej przedstawiamy sposoby i terminy złożenia reklamacji oraz tryb jej rozpatrzenia.

I. TERMIN ZAKUPU TOWARU – podstawa prawna odpowiedzialności Sprzedawcy
a. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową,
b. Rękojmia za wady
.

II. KRÓTKI INSTRUKTAŻ CZYNNOŚCI REKLAMACYJNYCH
a. Sposoby złożenia reklamacji.
b. Termin rozpatrzenia reklamacji
c. Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji.
d. Alternatywne metody rozstrzygania sporów.I. TERMIN ZAKUPU TOWARU – podstawa prawna odpowiedzialności Sprzedawcy

NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ
Jeżeli zakupiłeś w naszym sklepie internetowym towar a chwila sprzedaży (data przyjęcia zamówienia do realizacji z oznaczeniem zakupionego towaru) nastąpiła przed lub w dacie 24 grudnia 2014 roku, nabycie towaru związane było z zaspokojeniem potrzeb osobistych (konsument), złożona reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.


RĘKOJMIA ZA WADY
Aktualnie do wszelkich umów sprzedaży prawo do reklamacji regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny – rękojmia za wady zakupionego towaru. Jeżeli zatem zakupiłeś w naszym sklepie internetowym towar a chwila sprzedaży (data przyjęcia zamówienia do realizacji z oznaczeniem zakupionego towaru) nastąpiła w dacie 25 grudnia 2014 roku i po tym terminie, tryb postępowania reklamacyjnego będzie przebiegał zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


Pamiętać należy, iż zarówno niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jak i rękojmia za wady to dwie instytucje umożliwiające złożenie konsumentowi reklamacji, ale uregulowane obecnie odrębnymi przepisami, których stosowanie uzależnione jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży konsumenta ze sprzedawcą.

Poniżej zamieszczamy dwa wzory formularzy zgłoszeń (rękojmia za wady, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) którymi można się posłużyć w procesie składania reklamacji:
wzór formularza niezgodność towaru konsumpcyjnego - pobierz »
wzór formularza rękojmia za wady - pobierz »

Informacja: Z racji tego, iż formularze dostępne na stronie sklepu internetowego stanowią jedynie wzory, którymi konsument może posłużyć się w procesie składania reklamacji, sformułowanie przez niego mylnego nazewnictwa w postaci określenia reklamacji: niezgodnością towaru z umową (dla umów zawartych po dacie 25.12.2014 ) czy rękojmią za wady (dla umów zawartych przed datą 25.12.2014) nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

II. KRÓTKI INSTRUKTAŻ CZYNNOŚCI REKLAMACYJNYCH

1. Złożenie reklamacji na zakupione w naszym sklepie towary może nastąpić w formie:
- pisemnej wysłanej lub dostarczonej osobiście, na podany poniżej adres:
MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce

- wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@ogrodyhildegardy.pl
- telefonicznie pod numer: 787-929-878, 25 640 71 63
- za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w domenie strony internetowej www.ogrodyhildegardy.pl, w zakładce „KONTAKT”

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
- e-mail, w miarę możliwości telefon kontaktowy,
- określenie towaru stanowiącego przedmiot składanej reklamacji,
- rodzaj dostrzeżonej wady/niezgodności towaru wraz ze wskazaniem na czym ona polega,
- wskazanie żądań jakie wynikają ze złożonej reklamacji,
- ewentualne określenie środka komunikacji (telefon, poczta elektroniczna, SMS, list tradycyjny przesłany drogą pocztową) za pomocą którego klient chce otrzymać odpowiedź w sprawie złożonej reklamacji.


3. Reklamowany towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście, na podany poniżej adres:
MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN
ul. Starowiejska 265
08-110 Siedlce


4. Termin rozpatrzenia reklamacji
Sprzedawca do złożonej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (kalendarzowych).

5. Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że konsument określi sposób w jaki chce otrzymać informację co do rozstrzygnięcia w kwestii zgłoszonego żądania.
W przypadku reklamacji składanych osobiście pod wyżej wskazanym adresem, odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie telefonicznej, wiadomości e-mail przesłanej na adres elektroniczny konsumenta bądź w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zawiera rozstrzygnięcie określające czy uznajemy żądanie konsumenta, a jeżeli nie to uzasadnienie takiej odmowy.

6. Alternatywne metody rozstrzygania sporów.
W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia jej niezgodnie z żądaniem, można:
- zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do organizacji konsumenckich, w tym powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,
- złożyć wniosek o mediację przeprowadzaną przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (mediacja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek),
- złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
- skierować skargę za pomocą interaktywnej platformy ODR, do której bezpłatny dostęp znajduje się w poniższym linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Chcemy, aby proces reklamacyjny, zakupionych w naszym sklepie towarów, przebiegał bezproblemowo, dlatego też możecie Państwo liczyć z naszej strony na pomoc. Chętnie odpowiemy na każde pytanie oraz wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z procesem reklamacyjnym. Informacje można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 787-929-878 lub 25 640 71 63
- za pomocą e-mail: sklep@ogrodyhildegardy.pl